Časté dotazy a informace

Informace pro klienty

Podmínky genetické analýzy a záruka

Potřeby pro odběr vzorků (odběrové karty)  jsou zasílány dle požadavků objednavatele. Běžné poštovné Českou poštou (1-2 dny) se nehradí. Požadujete-li jiné doručení, sdělte tuto informaci v poznámce objednávky nebo e-mailem popř. telefonicky.

Doklad o převzetí žádosti Vám bude zaslán do 48 hodin e-mailem na základě Vaší objednávky. Všechny potřebné informace k odběru vašeho vzorku naleznete jako přílohu v potřebách pro odběr.

Jakékoli nejasnosti ochotně probereme nejlépe telefonicky nebo osobně v konzultačních hodinách.

Rádi odpovíme i na vaše maily, které adresujte na genexone@seznam.cz nebo info@genexone.cz

Chcete-li použít jiný způsob odběru, než pomocí odběrové sady, rádi s Vámi vše prokonzultujeme. V podstatě lze testovat libovolné vzorky obsahující určité množství analyzovatelné DNA.

Objednávající zodpovídá za vlastní odběr vzorků v případě, že jsou doručeny poštou a zákazník tuto odpovědnost stvrdí svým podpisem na objednávkovém formuláři nebo informovaném souhlase. Poznatky získané z DNA analýzy jsou chráněné osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb.  V rámci zachování soukromí informujeme o výsledku testu pouze objednatele! Pokud si přejete informovat i další osoby, uveďte tento požadavek na objednávce. Více naleznete níže v obecných informacích.

Obecné informace k informovanému souhlasu a k ochraně osobních údajů

Na základě nového, upraveného znění Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je pro účely genetického vyšetření nutný informovaný souhlas klienta (dále jen subjektu).

Subjekt (fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují) souhlasí s poskytnutím a zpracováním osobních a citlivých údajů. Osobním údajem je jakákoliv informace vedoucí ke zjištění identity subjektu (jméno, příjmení, adresa, tel. číslo a další kontaktní údaje). Citlivým údajem se rozumí údaj vypovídající o národnostním, rasovém a etnickém původu, společenských postojích, zdravotním stavu, rodinné anamnéze, informace o individualitě lidského genomu, hodnotách genetických markerů apod.

Zpracováním těchto údajů se rozumí především shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, používání, uchovávání, třídění a likvidace. Za zpracování a nakládání s osobními a citlivými údaji je zodpovědný správce údajů: firma Genexone, s.r.o. (dále jen správce). Ten určuje účel a prostředky, jak s těmito údaji pracovat.

Účelem zpracování údajů je jejich zpracování pro komunikaci se subjektem, získávání deoxyribonukleové kyseliny z dodaného biologického materiálu, DNA analýza za účelem vyšetření hodnot specifických genetických markerů na základě požadavku objednavatele, sestavení genetického profilu na základě výsledku DNA analýzy apod.

Po celou dobu zpracování mají k osobním a citlivým údajům i k biologickému materiálu přístup pouze zaměstnanci správce. Ti jsou též náležitě poučeni, jak s danými údaji a vzorky nakládat, a jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Po skončení analýzy je odebraný materiál likvidován dle provozního řádu laboratoře správce, případně je s ním naloženo dle rozhodnutí klienta.

Zpracované údaje jsou kontaktními údaji pro komunikaci správce se subjektem v souvislosti s plněním předmětu zakázky (objednávky, požadavku k vyšetření). Správce je povinen shromažďovat a uchovávat údaje pouze ke stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění tohoto účelu. Správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Souhlas se zpracováním údajů poskytuje subjekt na dobu neurčitou, má však právo kdykoliv jej písemnou formou odvolat. Údaje poskytnuté subjektem údajů správci na základě tohoto souhlasu mohou být zpřístupněny pouze subjektům oprávněným dle příslušných právních předpisů a v souladu se zákonem (např. orgánům činným v trestním řízení). Správcem blíže určené údaje je možno dále použít pro statistické a výzkumné účely.

Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, správce je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat a má právo požadovat po subjektu údajů přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu soukromého a osobního života, je oprávněn požádat správce o vysvětlení, požadovat, aby správce takto vzniklý stav odstranil. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu shledána oprávněnou, je správce povinen odstranit neprodleně vzniklý stav. V případě, že tak neučiní, má subjekt údajů obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výše popsaný postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil na Úřad přímo.

Nezletilá osoba není podle zákona způsobilá k udělení souhlasu s vyšetřením a s provedením genetické analýzy. V tomto případě nelze její osobní a citlivé údaje zpracovávat bez svolení zákonného zástupce, úřední či jiné osoby nebo orgánu, které jsou k tomu zplnomocněny.

Diagnostika QF-PCR

Naše centrum ve spolupráci s laboratořemi Genexone s.r.o. provádí vedle screeningu vrozených vývojových vad formou kombinovaného a integrovaného testu také diagnostiku QF-PCR, která vyniká rychlostí odhalení případných vývojových vad v prenatálním stádiu. Tato metoda umožňuje znát výsledek vyšetření druhý den po odběru plodové vody či biopsie choriových klků, čímž v maximální možné míře eliminuje stresový faktor, který může provázet právě prožívané období. Více v letáku:

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.