Maternální původ - testování genetického původu MT DNA

Genetický původ mateřské linie si mohou nechat zjistit muži i ženy.

Pro zjištění maternálního původu se pro analýzu využívá mitochondriální DNA. Tato DNA je děděna vždy od matky, proto se jedná o zjištění genetického původu pouze v linii matek. Matka předává svoji mtDNA svým dcerám i synům, ale pouze dcery ji zase předávají dalšímu potomstvu. Díky tomu je možné se pomocí mtDNA dopátrat genetické pramatky. Většina evropského obyvatelstva může svůj původ v mateřské linii odvozovat od sedmi genetických pramatek.

Rozlišuje se 7 evropských maternálních klanů.:

Haploskupina H - Helena

Haploskupina H představuje asi 40 % mateřské linie v Evropě a sahá až do západní Asie. Je to skupina spíše rovnoměrně rozšířená po celé Evropě, což značí důležitou roli v osidlování Evropy. V důsledku migrace této skupiny se její potomci objevili na Blízkém východě.

Haploskupina J – Jasmína

Haploskupina J je odvozena od haploskupiny JT. Původní haploskupina J pochází z Blízkého Východu přibližně mezi 45 000 až 50.000 lety. Haploskupina J je v Evropě spojena s rozvojem neolitického zemědělství a pastevectví před 8 000 až 10 000 lety. Všechny ostatní haploskupiny kromě J a T s původem v Západní Eurasii (H, V, U, K, W, I, X) byly lovci a sběrači.

Haploskupina U – Uršula

Haploskupina U pochází z haploskupiny R (mtDNA), která žila asi před 55 000 roky. Její potomci dali zrod několika podskupinám, z nichž některé vykazují určité geografické zařazení. Je předchůdcem řady specifických podskupin, které se vyskytují v Evropě, Severní Africe, Indii, v Arabských zemích, na Kavkazu a Blízkém Východě. Zdá se, že tato haploskupina se objevuje hlavně na Středním Východě. Nízká frekvence skupin se také objevuje po celé Evropě, zejména ve Středomoří.

Haploskupina T – Tara

Haploskupina T je odvozena od haploskupiny JT. Haploskupina T je nejlépe charakterizovanou evropskou linií s původem v oblasti Blízkého Východu na území Mezopotámie nebo Malé Asie (dnešní Sýrie a Turecko) se vznikem před více než 45 000 lety. Potomci této skupiny přišli do Evropy přibližně v době neolitu před cca 10 000 až 12 000 lety a jsou spojováni s počátkem "neolitické revoluce". Lidé s haploskupinou T tvoří skupinu, která rozvinula zemědělství a pastevectví na evropském kontinentu a stali se z nich první organizovaní rolníci a pastevci, kteří byli na počátku domestikace rostlin.

Haploskupina K – Kateřina

Stáří haploskupiny s označením Kateřina je odhadován na 16 000 let. Snad nejstarší známý potomek haploskupiny K byl Öetzi – zmrzlý muž. Haploskupina K je rozšířena v západní Eurasii, severní Africe a jižní Asii. Celkově se haploskupina K vyskytuje asi u 6 % populace v Evropě a na Blízkém východě.

Haploskupina X – Xénie

Haploskupina X je druhou nejstarší haploskupinou v Evropě. Její stáří je odhadováno přibližně

na 30 000 let. Tato skupina se rozdělila před více jak 20 000 lety na 2 hlavní podskupiny: X1 a X2. Haploskupina X se nachází v Evropě, na Blízkém východě, ve střední Asii, severní Africe a Severní Americe. Předpokládá se, že skupina migrovala do Ameriky před 15 000 lety, aby vytvořila velmi malou součást domorodé americké populace (méně než 3 %).

Haploskupina V – Velda

Tato haploskupina je odvozena od haploskupiny HV. Haploskupina V má své kořeny v oblasti západního Středomoří pravděpodobně v Ibérii. Geografické a časové analýzy haploskupiny V na území Ibérie (Španělsko a Portugalsko) ukázaly velký vliv na obnovu populace na evropském kontinentu po poslední době ledové cca před asi 13 000 lety. U evropské populace se haploskupina V vyskytuje pouze ve 4-5 %. Haploskupina V je geograficky omezena na území západní, střední a severní Evropy a menší část západní a střední Asie.

Nabízíme dvě úrovně analýzy mtDNA (HVR1 a HVR2):

  • Analýza HVR1 + HVR2  (podrobnější) – 4000,- Kč

Analýza HVR1 a HVR2 – zahrnuje celou hypervariabilní oblast mitochondriální DNA, která je nekódující a nejvíce podléhá v průběhu evoluce jednonukleotidovým mutacím (SNP), pomocí nichž Vás přiřadíme dané haploskupině. V tomto ohledu platí, čím více a čím vzácnějších mutací máte, tím podrobnější genetický původ Vám zjistíme a tím blíže se dostaneme do nedaleké minulosti (cca 5.000 - 1000 let).

  • Analýza HVR1 – 2000,- Kč

V případě testování oblasti HVR1 získáme analýzou menší počet SNP než analýzou celé hypervariabilní oblasti (HVR1 + HVR2). Z tohoto důvodu se většinou dostaneme jen do vzdálenější minulosti (40.000 – 5.000 let).

Princip analýzy  HVR1 a HVR2:

Pomocí sekvenační analýzy hypervariabilních oblastí  HVR1 a HVR2 mitochondriální DNA získáme kompletní sekvenci této oblasti.  Porovnáním Vaší mtDNA s Cambirdgskou referenční sekvencí nukleotidů (CRS), která je považována za mtDNA standard, zjišťujeme odchylky na úrovni jednonukleotidových změn (SNP).

Jakou úroveň testování si mám vybrat?

Úroveň testované DNA znamená množství úseků, které se budou na DNA analyzovat. Srovnáním většího množství úseků umožní nalézt přesnější genetický původ.

Oběma metodami se dostaneme do vzdálené minulosti (cca desítky tisíc let), avšak rozdíl mezi výsledky analýz obou metod je v tom, že podrobnější analýzou (HVR1+2) můžeme sledovat putování jednotlivých skupin podrobněji a blíže k současnosti (asi 1000 – 5000 let). Zatímco analýzou pouze HVR1 se s největší pravděpodobností dostaneme jen zpět do minulosti 40.000 – 5.000 let.

POZNÁMKA:

Kam až se dostaneme do minulosti oběma metodami, je velmi individuální. Záleží to na tom, jaké a kolik mutací u Vás nalezneme. Nezáleží jen na počtu SNP, ale také na jejich vzácnosti.

Smyšlený příklad, pouze pro představu, kam a se kterou analýzou můžeme v minulosti dostat:

1) analýzou HVR1+HVR2: můžeme například zjistit, že Vaše praprapraprapra-matka patří do haploskupiny J, která se vyskytovala cca před 45 000 lety v oblasti Malé Asie nebo Kavkazu. Později se vyskytly v  mtDNA další mutace a díky tomu lze vystopovat i dílčí podskupinu J2. Tato haploskupina se vyskytuje kolem Středozemního moře, zejména v Turecku, Řecku, Itálii /Sardinii a ve Španělsku. Díky nálezu dalšího SNP Vám můžeme přiřadit haploskupinu J2b (vznikla například před 12 000 lety), nález další mutace umožní přirazení další podskupiny J2b3 (vznikla asi před 5 800 lety) atd. Tím zjístíme migraci Vašich předků a díky dalším a dalším mutacím (SNP) se dostaneme do bližší minulosti a můžeme se tak přiblížit například až na úroveň významných panovnických rodů v Evropě nebo jinde ve světě. Až do období před 500 lety.

2) analýzou HVR1: můžeme například zjistit, že Vaše praprapraprapra-matka patří do haploskupiny T, která se vyskytovala na území Mezopotámie nebo Malé Asie (dnešní Sýrie a Turecko) a vznikla před více než 45 000 lety. Jste tedy potomek této skupiny, která přišla do Evropy přibližně v době neolitu před cca 10 000 až 12 000 lety a je spojována s počátkem "neolitické revoluce" Lidé s haploskupinou T tvoří skupinu, která rozvinula zemědělství a pastevectví na evropském kontinentu a stali se z nich první organizovaní rolníci a pastevci, kteří byli na počátku domestikace rostlin. Dále Vás například podle SNP zařadíme do podskupiny T1, která vznikla cca před 6000 let. T1 haploskupina je nejvíce rozšířena v jihovýchodní, střední a severozápadní Evropě a běžná je v jižních oblastech Kavkazu, u Arménů kolem 5 %. A tady, asi 10.000 – 5.000 let zpět do minulosti, už může naše pátrání skončit.